Salgs- og leveringsbetingelser

1. Indledning

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, ordrer og leverancer fra Viggo Bendz (fremover ”Sælger”), med mindre andet er skriftligt aftalt mellem Kunde og Sælger. Salgs- og leveringsbetingelserne anses for accepteret ved accepten af Sælgers tilbud.

2. Priser

2.1 Alle priser er angivet i danske kroner og er ekskl. moms.

2.2 Sælger er indtil leveringstidspunktet berettiget til at ændre prisen på det/de bestilte produkter i tilfælde af uforudset offentlig regulering.

2.3 Sælger er indtil leveringstidspunkt for skriftlig ordrebekræftelse berettiget til at ændre prisen på det/de bestilte varer i henhold til gældende råstofpriser (herunder jern, stål, metaller o.lign.). I tilfælde af prisændringer efter tidspunktet for lagt ordre og frem til skriftlig ordrebekræftelse informeres Kunden herom.

3. Betaling og betalingsbetingelser

3.1 I ordrer, hvor købesummen skal betales i rater, aftales de nærmere vilkår omkring betaling og betalingsfrister individuelt mellem Kunde og Sælger

3.2 I ordrer, hvor købesummen ikke skal betales i rater, skal betaling for den fulde købesum erlægges i overensstemmelse med de aftalte betalingsbetingelser påtrykt ordrebekræftelsen.

3.3 Betaler Kunden ikke rettidigt, har Sælgeren fra forfaldsdagen krav på morarente med den rentesats, som gælder i henhold til dansk lovgivnings regler om renter og andre forhold ved forsinket betaling. Sælger har ydermere ret til kompensation for de omkostninger, der opstår i forbindelse med den forsinkede betaling.

4. Ejendomsforbehold

4.1 Sælger forbeholder sig retten til det leverede, indtil fuld betaling er præsteret.
Fuld betaling er præsteret, når alle eventuelle ratebetalinger er erlagt, eller når det fulde beløb er erlagt.

4.2 Som følge af retten til at gøre ejendomsforbeholdet gældende, skal kunden erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, som Sælger måtte blive påført i den henseende.

4.3 Retten til at gøre ejendomsforbeholdet gældende sker i henhold til lovbekendtgørelse nr. 817 af 6/8-2019, Lov om kreditaftaler

5. Returbetingelser

5.1 Ved køb af lagervarer kan Kunden indenfor 5 arbejdsdage returnere produktet til Sælger på pladsen for Sælgers virksomhed.

5.2 Kan Kunden ikke returnere på pladsen for Sælgers virksomhed, afholder Kunden alle omkostninger og risici forbundet med returneringen.

5.3 Ved refundering af produktet fratrækkes 30 % af indkøbsprisen, medmindre andet er aftalt mellem Kunden og Sælger.

5.4 Ved køb af ordreproducerede produkter kan Kunden ikke returnere det indkøbte.

6. Leveringsmetode og risikoovergang

6.1 Såfremt der er tale om transport af produktet til Kunden, foretages transporten af en fragtfører udpeget af Sælger. Risikoen for produktets hændelige undergang overgår til Kunden på det tidspunkt, hvor produktet er overdraget til den af Sælger udpegede fragtfører.

6.2 Sælger påtager sig ved ovennævnte leveringsmetode at afholde de fulde fragtomkostninger frem til det tidspunkt, hvor produktet er ankommet til det aftalte leveringssted.

6.3 Betingelserne nævnt i pkt. 6.1-6.2 er svarende til CPT-klausulen jf. INCOTERMS 2020.

6.4 I alle andre tilfælde end nævnt i pkt. 6.1-6.3, sker levering Ex Works. Risikoen for produktets hændelige undergang overgår til Kunden på tidspunktet, hvor produktet er stillet til rådighed for Kunden på den i ordrebekræftelsen/ fakturaen angivne adresse.

6.5 Fragtomkostningerne som følge af levering Ex Works påtages af Kunden.

6.6 Betingelserne nævnt i pkt. 6.4-6.5 er svarende til Ex Works-klausulen, jf. INCOTERMS 2020.

6.7 Sælger kan med Kunden aftale anden leveringsmetode end de ovenfor nævnte.

7. Leveringstid og leveringssted

7.1 Leveringsstedet er at anse som det sted, hvor Kunden og Sælgeren i medfør af den valgte INCOTERMS-klausul, som nævnt i afsnit 6, har aftalt.

7.2 Leveringstidspunktet er at anse som det tidspunkt, hvor risikoen for produktet er overdraget til Kunden, jf. pkt. 6, eller når en eventuel montering har fundet sted og overdraget.

7.3 Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller indenfor en bestemt fastsat periode.

7.4 Der tages forbehold for ændring af leveringstidspunktet i tilfælde, hvor forsinkelsen skyldes forhold, som Sælger ikke er ansvarlig for og som Sælger ikke kunne forudse, jf. også pkt. 11.

7.5 Levering op til 5 hverdage efter det mellem Kunden og Sælgeren aftalte leveringstidspunkt anses for rettidigt.

7.6 Foreligger forsinkelse ud over den i pkt. 7.5 rettidige frist, og ligger ansvaret herfor hos Sælger, skal Kunden meddele Sælgeren
en rimelig frist for levering, såfremt
Kunden ønsker at gøre misligholdelses-
beføjelser gældende.
Hvis en sådan rimelig frist ikke er meddelt inden 5 dage fra forsinkelsens indtræden, fortaber Kunden sin ret til at hæve købet. Hvis Kunden rettidigt har fastsat en leveringsfrist, og levering ikke er sket indenfor denne frist, er Kunden ved klar og tydelig meddelelse til Sælger berettiget til at gøre brug af sine misligholdelses-beføjelser.

8. Undersøgelsespligt og reklamation

8.1 Ved modtagelsen af produktet er Kunden forpligtet til straks at foretage en passende grundig undersøgelse for at blive bekendt med eventuelle fejl og mangler ved produktet. Såfremt Kunden konstaterer eller burde konstatere, at leverancen er utilstrækkelig eller mangelfuld, skal Kunden straks reklamere skriftligt til Sælger herom.

8.2 Hvis Kunden senere bliver bekendt med skjulte mangler ved produktet, skal Kunden straks reklamere skriftligt til Sælger herom.

8.3 Reklamerer Kunden ikke straks som foreskrevet i pkt. 8.1-8.2, fortaber Kunden retten til at fremsætte krav i anledning af det pågældende mangelfulde forhold.

8.4 Uanset de i pkt. 8.1-8.2 nævnte frister, er Sælger kun ansvarlig indenfor et tidsrum af to år for mangler ved produktet, eller mangler ved en eventuel montering, fra det tidspunkt hvor produktet er leveret eller fra det tidspunkt, hvor monteringen har fundet sted og projektet overdraget.

9. Ansvar for mangler

9.1 Foreligger der en mangel ved produktet, eller foreligger der en af Sælger mangelfuld montering, har Sælger en ret til at foretage udbedring af manglen ved afhjælpning eller omlevering efter eget valg, såfremt der foreligger en berettiget og rettidig reklamation fra Kunden.

9.2 Sælger forpligter sig til at udbedre manglen inden rimelig tid. Pladsen for udbedring af manglen aftales mellem Kunden og Sælger.

9.3 Såfremt Sælger ikke inden rimelig tid opfylder sine udbedringsforpligtelser, skal Kunden fastsætte en sidste rimelig frist for udbedring. Hvis Sælger indenfor denne frist ikke udbedrer manglen, kan Kunden efter eget valg enten a) fastholde Sælger at udbedre manglen, b) kræve forholdsmæssigt afslag, dog højest 5 % af købsprisen eller, hvis manglen er væsentlig, c) ophæve den mangelfulde del af leverancen.

9.4 Hvis der ved udbedring af manglen kræves demontering og montering i et andet produkt, påhviler denne omkostning Kunden.

9.5 Foretager Sælger en rettidig og fyldestgørende udbedring, er Kunden uberettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning. Sælger er berettiget til at foretage en eller flere udbedringsforsøg.

9.6 Hvis Kundens reklamation viser sig at være uberettiget, er Kunden forpligtet til at afholde de af Sælger påførte udgifter i forbindelse med Sælgers udbedringsforsøg.

10. Produktansvar

10.1 Sælger er ansvarlig for produktansvar i det omfang det følger af de ufravigelige lovbestemmelser i produktansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 20/3 2007 samt ifølge de regler om produktansvar, som er udviklet i retspraksis.

10.2 Sælger er ikke ansvarlig for skade på selve det defekte produkt.

10.3 Sælgers ansvar er endvidere begrænset som fastsat i pkt. 11 nedenfor.

11. Ansvarsbegrænsninger

11.1 Sælger er ikke ansvarlig for fejl og mangler, såfremt fejlen eller manglen skyldes Kundens uhensigtsmæssige brug af produktet eller såfremt Kunden har tilsidesat en af Sælger afgivet retningslinje for brug og vedligehold af produktet.

11.2 Sælger kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, følgeskader og lignende, herunder eksempelvis Kundens driftstab eller mistet fortjeneste.

11.3 Sælger er ikke ansvarlig for, hvorvidt produktet egner sig til det af Kunden påtænkte formål, medmindre dette formål er aftalt skriftligt mellem Kunde og Sælger.

11.4 Såfremt Sælger skal stå for reparation af produkter, der ikke er købt hos Sælger, er Sælger kun ansvarlig for den af Sælger udførte reparation. Sælger er således ikke ansvarlig for øvrige skader på det pågældende produkt og er ej heller ansvarlig for skader påført det oprindelige produkt.

11.5 Tilfælde af force majeure medfører ansvarsfrihed for Sælger, såfremt disse omstændigheder forhindrer levering eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld.

11.6 Sælger er forpligtet til at underrette Kunden, dersom der indtræder forhold som nævnt i pkt. 11.5.

11.7 Skyldes leveringsforsinkelsen force majeure, jf. pkt. 11.5, er begge parter berettiget til at ophæve aftalen, når hindringen har varet i mere end tre måneder.

11.8 Ansvarsbegrænsningerne finder ikke anvendelse, såfremt Sælger forsætligt har handlet ansvarspådragende, eller har udvist grov uagtsomhed.

12. Lovvalg og værneting

12.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret uden hensyn til lovvalgsregler. Tvister, som ikke kan løses mellem parterne, skal indbringes for retten i Holbæk.